Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Obec Zdiby se nachází ve Středočeském kraji a navazuje na území hl. m. Prahy. Obcí Zdiby prochází dálnice D8, dvojproudová silnice, tzv. stará Teplická, bude zde možná procházet pražský okruh, nedaleko je letiště Ruzyně, také nově budované letiště Aero Vodochody, nad obcí vzlétají, přistávají letadla, okolo spodní části obce, kde se nachází cyklostezka ZOO Praha, Draháňské údolí, Zdiby, Klecánky, Řež, protéká řeka Vltava (záplavové pásmo), je zde mnoho polí ze kterých hrozí lokální záplavy při tání sněhu.

           


                    

Dne 17.10.2007 byla podepsána "Dohoda o plánované pomoci na vyžádání" mezi Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a Obecní policií Zdiby, č.j.: HSKL4059/KL-2007. OP Zdiby se stává složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
        
       

Dne 23.4.2009 byla podepsána "Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Obcí Zdiby - Obecní policií Zdiby v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

     
     


                     

Obecní policie je oprávněna plnit úkoly i v jiné obci kdekoliv v ČR kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, nebo stav ohrožení státu a to na základě veřejnoprávní smlouvy. Starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, informuje před použitím poskytnutých strážníků hejtmana kraje, na jehož území se obec nachází.

                


Obecní policie Zdiby je v případě potřeby telefonicky vyrozumívána operačními středisky Policie ČR Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
 
              

Strážníci Obecní policie Zdiby využívají ke své činnosti profesionální vysílačky s možností napojení na
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. V době zásahu dokáží strážníci a hasiči navzájem komunikovat.

           

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení:

Krizovou situací je mimořádná událost při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu. Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.    

         

Orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

       

Obecní úřad organizuje přípravu obce na krizové situace, zpracovává krizový plán, poskytuje nadřízeným úřadům, kraji podklady a informace ke zpracování krizového plánu oblasti, kraje, shromažďuje údaje a počtu a totožnosti osob v době krizového stavu, podílí se na zajištění veřejného pořádku, plní další úkoly stanovené nadřízeným úřadem, krajem při přípravě krizové situace a jejich řešení.

               

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

           

Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí jsou orgány obce povinny zajistit provedení krizových opatřeních v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní v místním rozhlasu.

V době krizového stavu starosta zabezpečuje varování osob nacházejících se území obce před hrozícím nebezpečím, nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci, plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce a krizovém plánu okresu, zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření.

K řešení krizových situací může starosta zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán.

       

                  
Povodeň Zdiby, Klecany, Husinec červen 2013 !
Dne 2.6.2013, 5.30 hod. (do 11.6.2013, 19.00 hod.) přijímá vedoucí OP Zdiby telefonické hlášení od občanů v lokalitě Roztocká, Zdiby, že neustále stoupá hladina Vltavy. Okamžitě je aktivována povodňová komise obce Zdiby a do služby jsou povoláni strážníci a dobrovolní hasiči. Následně je nasazena veškerá naše technika OP a JSDH Zdiby. Neustále zachraňujeme další občany a jsme společně na pokraji sil.  Poté rozvážíme pití, jídlo, centrály, benzín, čerpadla, převážíme hasiče, policisty, pracovníky povodí Vltavy a úřadů a střežíme majetek. Obce Zdiby, Husinec a město Klecany koordinují veškerou činnost. Vláda ČR dne 2.6.2013 od 21.00 hod. vyhlásila nouzový stav a nařizují se příslušná opatření !  Pomoc poskytuje i OP Líbeznice dle § 3b, § 3c zákona o obecní policii. Každodenní hlídkovou činností strážníků (člun, auto, pěší) se podařilo zabránit většímu rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Přesto bylo zajištěno několik podezřelých. Zpráva zde !

           

           

          

                                               
Povodeň Chrastava srpen 2010 !
Jaká byla tehdy realita při nasazení strážníků obecní policie v době krizového stavu zpracoval velitel OP Velké Přílepy "Pomoc postiženým povodní "CHRASTAVA 2010".

       

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz